Water projects


Study of salt content in Harlingen canals

Antea Group zet AP-5000 in voor saliniteitsmetingen in Fries oppervlaktewater
In opdracht van de gemeente Harlingen heeft Antea Group de saliniteit gemeten in de grachten van het Friese Harlingen. Met een motorboot waaraan een geavanceerde mobiele multiparameter sonde was bevestigd, zijn de grachten afgevaren en de metingen uitgevoerd. Projectleider Jeroen Kruse vertelt over het project waarvan de uitkomst de gemeente Harlingen een hoop geld bespaart.
‘De gemeente Harlingen was benieuwd hoe zout het water in de grachten en de haven was en waar het zout vandaan kwam. De hoeveelheid zout in het oppervlaktewater bepaalt namelijk mede hoe snel de slibaanwas is. En hoe meer slibaanwas, hoe vaker een gracht of haven moet worden uitgebaggerd. Oftewel, de aanwezigheid en hoeveelheid zout in het oppervlaktewater heeft directe impact op de onderhoudskosten van de grachten en haven.’ 
‘We zagen dat er in de Zoutsloot, hoe toepasselijk, 
wel heel veel zout in het water zat.’
‘Voor het project hebben we met een meetboot een tweetal meetrondes uitgevoerd, zowel bij hoog- als laagwater. We wilden weten of het tij ook invloed had op de hoeveelheid zout in het water. De boot was voorzien van een AP-5000 waterkwaliteitssonde die de waardes per halve minuut opsloeg. Deze informatie hebben we in GIS ingeladen en daar kwam dan een vlakdekkend plaatje uit waarop de hoeveelheden zout in het water te zien waren.’
Lekke spuiklep
‘We zagen dat er in de Zoutsloot, hoe toepasselijk, wel heel veel zout in het water zat. Wat bleek, de spuiklep aan het einde van deze watergang was lek. Naar aanleiding van onze metingen heeft de gemeente Harlingen deze spuiklep vervangen. In december 2018 hebben we nog een keer een meetronde uitgevoerd om te kijken of de vervanging het gewenste effect had. Daaruit bleek inderdaad dat zowel in de Zoutsloot als andere watergangen de hoeveelheid zout in het oppervlaktewater beduidend lager was.’
‘Het inzetten van de geavanceerde AP-5000 is ontzettend goed bevallen. Het is veel sneller dan monsters nemen, die naar het lab sturen en vervolgens na enkele weken de resultaten krijgen. Je hebt de meetwaardes direct beschikbaar, het is veel goedkoper en makkelijker uit te voeren. In dit geval zijn de meetrondes door slechts een persoon uitgevoerd. We zien het dan ook als een mooie uitbreiding op veel ander werk dat wij voor de gemeente Harlingen doen, zoals waterbodem onderzoek in verband met het baggeren van de havens. Hiervoor gebruiken we trouwens ook Eijkelkamp apparatuur zoals de zuigerboren.’ 
‘Wij hebben het gevoel dat, nu wij beschikken over deze meetapparatuur, de weg geopend is om meer van dit soort projecten uit te voeren. Misschien wel met onze nieuwe onderwaterdrone. Deze hebben we zodanig aangepast dat de meetapparatuur daar ook op past en je op meerdere dieptes kunt meten. Een geweldig instrument die een heel nieuwe wereld aan mogelijkheden biedt.‘
Apart blok
Over Antea
Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau combineert Antea Group strategisch denken en multidisciplinaire perspectieven met technische expertise en pragmatisch handelen om de uitdagingen van de klant effectief aan te pakken en zo duurzame resultaten voor een betere toekomst te genereren. Kijk voor meer informatie over Antea Group op www.anteagroup.nl

Antea Group uses AP-5000 for salinity measurements in Frisian surface water

Commissioned by the municipality of Harlingen, Antea Group measured the salinity of the Harlingen canals in Friesland. A motorboat with an advanced mobile multiparameter probe was used to travel the length of the canals and conduct the measurements. Project Manager Jeroen Kruse talks about the project, the outcome of which will save the municipality of Harlingen a lot of money.

‘The municipality of Harlingen was curious to know the salt content of the water in the canals and harbour, and where the salt came from. This is important because surface water salt content is a determining factor for the rate of silt deposition. And the faster silt builds up, the more often a canal or harbour has to be dredged. In other words, the presence and amount of salt in the surface water has a direct impact on the maintenance costs for the canals and harbour.’ 

 

‘There's a canal called Zoutsloot, which is Dutch for “salt canal”, where, 
perhaps unsurprisingly, the salt levels were very high indeed.’

Jeroen Kruse - Project Managerleider Antea Group


‘We did two rounds of measurements with a measuring boat for this project, at high and low tide. We wanted to know whether the tide also affected the amount of salt in the water. The boat was equipped with an AP-5000 water quality probe that stored the values every half minute. We then imported the data in GIS and used it to generate a comprehensive chart showing the amounts of salt in the water.’

Leaky gate valve

‘There's a canal called Zoutsloot, which is Dutch for “salt canal”, where, perhaps unsurprisingly, the salt levels were very high indeed. As it turned out, the gate valve at the end of this watercourse was leaking. As a result of our measurements, the municipality of Harlingen replaced this gate valve. In December 2018 we conducted another round of measurements to see if the replacement had the desired effect. The results did, in fact, show that both in the Zoutsloot and other watercourses the surface water salt content was significantly lower.’

‘The use of the advanced AP-5000 has proved to be a huge boon. It's much faster than taking samples, sending them to the lab, and receiving the results a few weeks later. This way the measurement values are available straight away, it's much less expensive, and it's easier too. In this case, the measurement rounds were performed by just one person. We see this as a nice addition to many other types of work we do for the municipality of Harlingen, such as water bed research in connection with dredging of the harbours. We use Eijkelkamp equipment, such as piston samplers, for that too.’

‘We feel that now that we have this measuring equipment the door is open for doing more projects of this kind – perhaps with our new underwater drone. We've adapted it so the measuring equipment can be attached to it too, making it possible to measure at various depths. It's a great instrument that offers a new sea of possibilities.’

Watch the video

Watch the video in which Jeroen Kruse tells about the project.


About Antea

As an international engineering and consulting firm, Antea Group combines strategic thinking and multidisciplinary perspectives with technical expertise and pragmatic action to effectively solve customer challenges while delivering sustainable results for a better future. More information about Antea Group.

Discuss your project with Eijkelkamp Soil & Water

Curious about what Eijkelkamp Soil & Water can do for your soil or water project?
Complete the form below and we will contact you.


* This field is required

We use cookies to help give you the best experience on our site and to show you relevant advertising. If you continue to use this site, we’ll assume that you accept all cookies for eijkelkamp.com.

OK